Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2018

9993 59ab
Reposted fromdusielecc dusielecc

January 07 2018

8850 909d
Reposted fromdusielecc dusielecc
8477 c0d7
Reposted fromdusielecc dusielecc

January 01 2018

1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc

December 22 2017

0156 622b
Reposted fromdusielecc dusielecc

December 19 2017

5282 bdb2
Reposted fromdusielecc dusielecc
1281 6ecb
Reposted fromkotowate kotowate viadead-zireael dead-zireael

December 18 2017

3495 1868 500
Reposted fromj3rundown j3rundown

December 17 2017

1335 6646
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 27 2017

4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 26 2017

2545 7e89
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 14 2017

7203 5770
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 13 2017

8198 72ed
Reposted fromdusielecc dusielecc

July 11 2017

Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromendlessmemories endlessmemories

May 03 2017

1208 3087
Reposted fromcudowronek cudowronek

June 15 2015

May 23 2015

April 07 2015

9523 e5aa 500
Nutella Jar Ring
Reposted byelskedeensomme

April 06 2015

3620 ace3
Reposted fromdusielecc dusielecc

April 03 2015

7247 751e
Reposted fromdusielecc dusielecc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl