Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 26 2017

2545 7e89
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 14 2017

7203 5770
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 13 2017

8198 72ed
Reposted fromdusielecc dusielecc

July 11 2017

Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromendlessmemories endlessmemories

November 27 2017

4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 26 2017

2545 7e89
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 14 2017

7203 5770
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 13 2017

8198 72ed
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 27 2017

4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 26 2017

2545 7e89
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 14 2017

7203 5770
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 27 2017

4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 26 2017

2545 7e89
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 27 2017

4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl