Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

3216 adf1 500
Reposted fromdusielecc dusielecc

January 28 2018

1037 9854
Reposted fromdusielecc dusielecc

January 27 2018

To nie ja straciłam Ciebie - to Ty straciłeś mnie. Bedziesz mnie szukał w każdej kobiecie którą spotkasz na swojej drodze i nigdy mnie w niej nie znajdziesz
— endlessmemiores
Reposted fromendlessmemories endlessmemories

January 26 2018

7683 428b
Reposted fromdusielecc dusielecc

January 23 2018

3696 4d7d
Reposted fromdusielecc dusielecc

January 22 2018

3560 a034
Reposted fromdusielecc dusielecc

January 08 2018

9993 59ab
Reposted fromdusielecc dusielecc

January 07 2018

8850 909d
Reposted fromdusielecc dusielecc
8477 c0d7
Reposted fromdusielecc dusielecc

January 01 2018

1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc

December 22 2017

0156 622b
Reposted fromdusielecc dusielecc

December 19 2017

5282 bdb2
Reposted fromdusielecc dusielecc
1281 6ecb
Reposted fromkotowate kotowate viadead-zireael dead-zireael

December 18 2017

3495 1868 500
Reposted fromj3rundown j3rundown

December 17 2017

1335 6646
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 27 2017

4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 26 2017

2545 7e89
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 14 2017

7203 5770
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 13 2017

8198 72ed
Reposted fromdusielecc dusielecc

July 11 2017

Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromendlessmemories endlessmemories
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl